For å skape gode resultater for og med kundene våre må samarbeidet baseres på åpenhet og tillit. Kunden må kunne kjenne seg trygg på at rådgiver håndterer fortrolig informasjon på en ansvarsfull måte, har god rolleforståelse og stiller høye krav til egen integritet og skikkethet. Mejlænder AS følger strenge bransjenormer på disse områdene. På enkelte punkter, som for eksempel håndtering av interessekonflikter, går vi enda lenger. Våre profesjonsetiske prinsipper innebærer blant annet at:

  • Vi søker å gi oppdragsgiver et nøkternt og realistisk bilde av hva som kan oppnås gjennom arbeidet med kommunikasjon
  • Vi behandler konfidensiell informasjon fortrolig, også etter at et kundeforhold er avsluttet
  • Vi påtar oss ikke oppdrag for kunders konkurrenter eller oppdrag som innebærer en interessekonflikt
  • Vi er lojale mot oppdragsgivere, og legger alltid deres forretningsmål til grunn for rådene vi gir og tjenestene vi utfører
  • Vi sier klart ifra hvis et mulig oppdrag strider imot egen overbevisning, eller hvis vi av andre grunner tror at en potensiell kunde får bedre og mer helhjertet bistand hos andre 
  • Vi anbefaler i utgangspunktet oppdragsgivere å være åpne om kundeforholdet, men respekterer deres behov for konfidensialitet. Som hovedregel svarer vi verken bekreftende eller benektende på spørsmål om kundeforhold uten at det er avtalt med oppdragsgiver
  • Vi er åpne om hvem vi representerer hvis vi etter avtale med kunden kontakter andre i forbindelse med utførelsen av et oppdrag
  • Vi legger vekt på å opptre og arbeide på en måte som fremmer respekten for kommunikasjonsfaget og tilliten til rådgiverrollen