Når arbeidet med PR settes i system for å nå mål og oppfylle visjoner brukes ofte betegnelsen strategisk kommunikasjon. Ved en slik tilnærming integreres kommunikasjonen i virksomhetens samlede planprosess og forankres i et definert lederansvar. På den måten blir hensikten tydelig og resultatene målbare.

Mejlænder AS bistår kunder med strategiutvikling og praktisk PR-planlegging. Vi legger vekt på at tiltak skal være gjennomførbare og at ambisjonene skal stå i et realistisk forhold til situasjon og ressurser. God PR bygges stein på stein, ikke ved å tegne luftslott.

Noen ganger handler mediehåndtering om å være offensiv for å oppnå redaksjonell synlighet. Andre ganger dreier det seg om å avverge omdømmetap og kriser, ved å begrense skaden av negative saker. Mejlænder AS gir bistand i begge typer situasjoner, slik at medierelasjonene samlet sett skal være en plussfaktor for deg og virksomheten.

Vi hjelper deg med å formulere budskap som virker, og gir råd om hvordan du presterer best mulig i selve intervjusituasjonen. På den måten blir du kjent med farlige feller, typiske tabber, dine egne rettigheter og mulighetene til å dreie oppmerksomhet i ønsket retning. Du blir en tryggere talsperson i møte med en journalist, og interessene du representerer får en tydelig og klar stemme.


Medarbeidere som forstår virksomheten og kjenner seg delaktige blir også mer forandringsdyktige. Den som vet hvorfor, tåler mer. Samsyn om hva virksomheten er og skal være betyr mye for forandringsevnen når den settes på prøve.

Taktiske tilpasninger, respons på endret konkurransesituasjon, fusjon, omorganisering eller innfasing av ny teknologi innebærer ofte endringer som vil oppleves negative. Når en bedrift tar store grep for å få det bedre, er det gjerne noen som på kort sikt får det verre. Da er det viktig å ha et felles ståsted å betrakte endringene fra.

Vi har erfaring fra en rekke slike prosesser, og kan gi ledere råd og bistand for å kvalitetssikre endringskommunikasjon.

Som synlig eller hørbar avsender av et budskap er du selv avgjørende for graden av suksess. I mange sammenhenger blir du og budskapet ett og det samme. Mottakerne må kjøpe deg for å kjøpe det du har på hjertet.

Som talsperson for en bedrift, organisasjon eller forening kan dine kommunikasjonsferdigheter være bestemmende for å vinne aksept og gjennomslag. Som fagperson kan din formidlingsevne være det som tillater eller hindrer at kunnskap blir premissgivende. Som leder kan den subjektive oppfatningen av deg bidra til å styrke eller svekke samarbeidsklima og kollektiv forandringsevne.

Vi bistår i arbeidet med å utvikle gode, personlige kommunikasjonsferdigheter. Prosessen omfatter observasjon, analyse, coaching og praktisk hjelp for å ta hensiktsmessige grep.

PR kan gi store og effektive bidrag til virksomhetens markedskommunikasjon, men i jakten på de gode ideene må vi ofte bakenfor produktene, tjenestene og den åpenbare kommersielle hensikt. De mest interessante historiene handler like gjerne om kategorien produktet tilhører, og arenaen bedriften er til stede på.

Markeds-PR dreier seg om å finne slike historier, og presentere dem på en måte som skaper positiv oppmerksomhet. Kanalvalg og virkemidler er uten begrensninger. Målene kan knyttes til oppmerksomhet, kjennskap, holdning, merkepreferanse, tilslutning og salg.

Slike prosesser byr på spennende, kreative utfordringer, og avdekker muligheter det kan være banebrytende å forfølge.

Den viktigste delen av krisehåndteringen er det du har gjort på forhånd. Grundige forberedelser, øvelser og god beredskap er avgjørende for å kunne gjøre de riktige tingene når det virkelig gjelder. Mejlænder AS bistår kunder i dette arbeidet, og i akuttfasen hvis en krise skulle ramme.

God krisehåndtering reduserer de langsiktige skadevirkningene. Dårlig håndtering kan føre til en omdømmekrise i tillegg, med tap av tillit og troverdighet som langtidseffekt. Innsatsen for å være godt rustet for det du helst vil unngå, kan slik sett bli den beste PR-investeringen du gjør.

© Mejlænder AS
Designet av 25.TIME AS & Tag Studio AS, driftet av CAP10 AS